Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej w Mścichach ?

KROK PIERWSZY  – osoba potrzebująca pomocy pisze wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, zdrowotną, finansową.

KROK DRUGI – wniosek składa osobiście lub za pomocą rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub miejsce jej aktualnego pobytu.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje dokumenty niezbędne do wystawienia skierowania do DPS :

  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z zainteresowanym,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, zasiłku stałym, rentowym oraz oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty )

KROK TRZECI – zainteresowany czeka na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu do DPS oraz odpłatności za pobyt. Pobyt w DPS jest odpłatny. Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70% dochodu.

Gdy dochody osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS są niższe niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają :

  • współmałżonek lub dzieci – jeśli nie są w stanie dopłacić do utrzymania dopłatę zapewnia gmina lub miasto które kieruje do DPS.

KROK CZWARTY – zainteresowany czeka na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych umieszczenie nastąpi poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów ( powinny one być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).