STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH

W dniu 24 stycznia 2024 r. przy naszym Domu zostało zarejestrowane stowarzyszenie działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Jego członkami są pracownicy DPS w Mścichach. Stowarzyszenie może również zrzeszać osoby  fizyczne i prawne.

Główne cele działalności to :

– Wspieranie wszystkich zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Mścichach,

– Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, organizowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców DPS w Mścichach,

– Umożliwienie osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych,

– Integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców DPS w Mścichach,

– Propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób starszych i niepełnosprawnych w celu zapobiegania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób,

– Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości osób starszych niepełnosprawnych.

Zapraszamy do współpracy.